Zásady ochrany osobných údajov

Riadne spracúvanie osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, koho osobné údaje spracúvame a prečo, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.


Chceli by sme Vás ubezpečiť, že Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo spoločnosti
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r. o. (ďalej aj ako „FLEISCHHAUER“) okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo lebo ak ide o náš oprávnený záujem.

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese personalne@fleischhauer.sk alebo na adrese FLEISCHHAUER, Na Barine 16, Bratislava 841 03.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r. o., so sídlom Na Barine 16, Bratislava 841 03, IČO: 31 327 915, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3102/B.

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom na týchto kontaktoch:
– Kontakt: FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r. o.
– Adresa: Na Barine 16, Bratislava 841 03
– E-mail: personalne@fleischhauer.sk


2. Koho osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť FLEISCHHAUER spracúva Vaše osobné údaje, pokiaľ ste alebo ste boli vo vzťahu k našej spoločnosti aspoň jednou z nižšie uvedených osôb:
• Zamestnanec, bývalý zamestnanec, jeho manžel/manželka, vyživované dieťa alebo iná blízka osoba
• Klient a jeho štatutárny zástupca alebo zamestnanec
• Dodávateľ a jeho štatutárny zástupca alebo zamestnanec
• Účastník komunikácie (telefonickej, emailovej, online)
• Vlastník bytu, pokiaľ FLEISCHHAUER poskytuje relevantné služby Vášmu správcovi bytov

3. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa, dodacia adresa a pod.
Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.
Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.
Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.
Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.
Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napr. keď návštevník web stránky využije kontaktný formulár alebo iné kontaktné údaje na komunikáciu s prevádzkovateľom.
Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.
Technické cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napr. prihlasovanie, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov. Cookies na web stránke www.fleischhauer.sk nemožno použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.
Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.
Produkt – akýkoľvek z našich produktov, ktoré ponúkame a predávame.
Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré ponúkame a predávame.
Klient – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má preukázateľný záujem alebo už zakúpila produkt alebo službu.

4. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme mohli poskytovať naše produkty, služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili Vaša práva a naše oprávnené záujmy.

Zamestnanec, bývalý zamestnanec, jeho manžel/manželka, vyživované dieťa alebo iná blízka osoba
Bežné osobné údaje a osobitné kategórie osobných údajov:
meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, rodné číslo, vyživovaných
deťoch v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o navštevovanej škole, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje týkajúce sa zrážok pre doplnkové dôchodkové poistenie, rodinný stav, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o zamestnávateľovi.
Klient a jeho štatutárny zástupca alebo zamestnanec – kontaktná osoba
Bežné osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, dodacia adresa a transakčné údaje.
Dodávateľ a jeho štatutárny zástupca alebo zamestnanec – kontaktná osoba
Bežné osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, dodacia adresa a transakčné údaje.
Účastník komunikácie (telefonickej, emailovej, online)
Bežné osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, prípadne údaje sprístupňované v rámci komunikácie zo strany účastníka komunikácie.
Vlastník bytu, pokiaľ FLEISCHHAUER poskytuje relevantné služby Vášmu správcovi bytov
Pokiaľ je našim klientom správca bytov a vlastníkom bytov prideľujeme kľúče a/alebo čipy, spracúvame v jeho mene údaje vlastníkov bytov: meno, priezvisko, číslo bytu.

5. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame bez potreby Vášho súhlasu, lebo na to máme iný právny základ:

Spracúvanie na základe zákona
Osobné údaje zamestnancov, bývalých zamestnancov, ich manželov, manželiek, vyživovaných detí alebo iných blízkych osôb spracúvame len na základe zákona alebo oprávneného záujmu, pokiaľ nám na to dáva zákon oprávnenie.
Na základe zákona spracúvame aj niektoré osobné údaje dodávateľov a ich zamestnancov, klientov a ich zamestnancov, a to pri spracúvaní účtovných dokladov a riešení reklamácií.

Spracúvanie na základe zmluvy
Na účel uzavretia a plnenia zmluvy spracúvame osobné údaje dodávateľov a ich zamestnancov, klientov a ich zamestnancov a to vždy len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na daný účel.

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov
Oprávneným záujmom spoločnosti FLEISCHHAUER je:
• poskytovanie údajov zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, miesto výkonu práce, pracovné telefónne číslo, pracovná e-mailová adresa, zamestnávateľ, ak je to potrebné v súvislosti s plnením ich pracovnej povinnosti; ako aj údaje v dokladoch o vzdelaní, na certifikátoch a iných dokumentoch vyžadovaných vyhlasovateľom výberového konania alebo klientom FLEISCHHAUER;
• poskytovanie údajov zamestnancov iných prevádzkovateľov (dodávateľov a klientov), v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, miesto výkonu práce, pracovné telefónne číslo, pracovná e-mailová adresa, zamestnávateľ, ak je to potrebné na predloženie referencie alebo splnenie podmienok účasti vo výberovom konaní alebo pri dodaní služby zo strany FLEISCHHAUER, pokiaľ s predložením uvedených dokladov iní prevádzkovatelia súhlasia a tieto údaje FLEISCHHAUER priamo na tento účel poskytnú;
• vybavovanie Vašich žiadostí a naša vzájomná komunikácia telefonicky, e-mailom, cez kontaktný formulár na web stránke www.fleischhauer.sk.
Osobné údaje, na spracúvanie ktorých je nevyhnutný Váš súhlas, nespracúvame.

6. Akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

Dokumentáciu v oblasti ochrany osobných údajov uchovávame 5 rokov.

Zamestnanec, bývalý zamestnanec, ich manžel, manželka, vyživované dieťa alebo iná blízka osoba
Mzdové listy: 50 rokov
Výplatné pásky: 10 rokov
Rodinné prídavky a materské príspevky: 5 rokov
Prehlásenia k dani zo mzdy: 10 rokov
Zrážky zo mzdy: 5 rokov
Podklady k mzdám: 5 rokov
Osobné spisy zamestnancov: 70 rokov (od narodenia zamestnanca)
Evidencia dochádzky: 5 rokov
Evidencia dovoleniek: 5 rokov
Popisy pracovných činností: 10 rokov
Dohody mimo pracovného pomeru: 10 rokov
Pracovné zmluvy: 10 rokov
Dohody o hmotnej zodpovednosti: 5 rokov (po strate platnosti)
Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie: 20 rokov
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny: 20 rokov
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika: 5 rokov
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia: 5 rokov
Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie: 5 rokov
BOZP, PZS: 10 rokov
Telefónne čísla: zlikvidované po ukončení prac. Pomeru
ISO dokumentácia: 5 rokov

Klienti a dodávatelia, ich štatutárni zástupcovia alebo ich zamestnanci
Zmluvy a objednávky: 10 rokov
Cenové ponuky: 3 roky
Identifikačné a kontaktné údaje: 10 rokov
Reklamácie: 5 rokov
Výberové konania: 3 roky

Účastník komunikácie (telefonickej, emailovej, online)
E-mailová komunikácia: 1 rok
On-line a telefonická komunikácia: 1 rok

Vlastník bytu, pokiaľ FLEISCHHAUER poskytuje relevantné služby správcovi bytov
Údaje vlastníkov bytov: po dobu platnosti zmluvy

7. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:
– priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy;
– priamo od Vás vyplnením kontaktného formulára na web stránke, zaslaním emailovej správy na naše emailové kontakty alebo telefonicky;
– od iných osôb, ktoré sú na to oprávnené (Váš zamestnávateľ, správca bytov, personálna agentúra a pod.).

8. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

9. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, si tieto osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

10. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Vaše práva si môžete uplatniť priamo u nás, a to emailom na adresu personalne@fleischhauer.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Na Barine 16, Bratislava 841 03.

Žiadosť na uplatnenie práv aj s poučením na jej vyplnenie nájdete na www.fleischhauer.sk na podstránke Ochrana súkromia.


Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za ako dlho môžete od nás očakávať odpoveď?
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

11. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu ho mať tiež naši zmluvní sprostredkovatelia a príjemcovia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb, vedenia miezd a účtovníctva, služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poštové služby, právne poradenstvo a orgány verejnej správy.

V prípade sprostredkovateľov ide o spoločnosti spravujúce naše systémy, či poskytujúce iné služby zabezpečujúce riadny chod našej spoločnosti. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

12. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:
– Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)


Národná legislatíva:
– Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
– Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

13. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu personalne@fleischhauer.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Na Barine 16, Bratislava 841 03.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 15.01.2020.

Scroll to Top